January 6, 2018     Florin Dumitrescu

Cum se administreaza un bun imobil detinut in cote parti de catre mai multi proprietari?

Din principiul potrivit caruia niciunul dintre coproprietari nu are un drept exclusiv asupra unei fractiuni materiale din bun decurgea regula unanimitatii, care impunea existenta acordului de vointa al tuturor copartasilor pentru efectuarea unui act avand ca obiect intregul bun.

Cel de al doilea principiu care guverneaza administrarea unui bun detinut in cote parti rezulta al doilea principiu, potrivit caruia fiecare coproprietar poate dispune in mod liber de cota sa din drept, in sensul ca o poate instraina sau o poate greva cu drepturi reale de garantie care nu presupun deposedarea. Altfel-spus, in legatura cu cota sa parte din drept, fiecare coproprietar are exclusivitatea. Principiul enuntat isi gaseste reglementarea in legislatia civila existenta potrivit cu care “fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate si poate dispune in mod liber de aceasta in lipsa de stipulatie contrara”.

January 3, 2018     Florin Dumitrescu

Care este procedura pentru corectarea erorilor de masurare la terenurile extravilane restituite?

Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinând seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.

December 6, 2017     Florin Dumitrescu

Se poate nota in cartea funciara dreptul de proprietate sau un alt drept, in lipsa actelor de proprietate?

La cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza unei documentatii cadastrale, insotita de:

certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca: posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar; imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca: poseda imobilul sub nume de proprietar; este sau nu casatorit (in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial; nu a instrainat sau grevat imobilul; imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor; inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;

inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci când acesta exista;

copie de pe actele de identitate si stare civila.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor