January 3, 2018     Florin Dumitrescu

Care este procedura pentru corectarea erorilor de masurare la terenurile extravilane restituite?

Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinând seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.

December 17, 2017     Florin Dumitrescu

What are the taxes that are paid for the sale-purchase of real estate in Romania?

Once the sale-purchase documents regarding a building are signed, the fees related to the transaction will be paid at the notary office where the operation is completed. These fees are of several types and represent primarily the notary fee (which is the value of the services provided by the notary by drafting and authenticating the documents), OCPI tabulation fee (which is a fee established by law for registration in the land register of the newly constituted rights) and the tax on the incomes obtained from the sale of the real estates (transaction tax, established by the Romanian Fiscal Code).

The notary fee and the OCPI tabulation fee are due by the buyer and the tax is due by the seller of the property.

For detailed information write to us at [email protected].

December 6, 2017     Florin Dumitrescu

Se poate nota in cartea funciara dreptul de proprietate sau un alt drept, in lipsa actelor de proprietate?

La cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza unei documentatii cadastrale, insotita de:

certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca: posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar; imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca: poseda imobilul sub nume de proprietar; este sau nu casatorit (in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial; nu a instrainat sau grevat imobilul; imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor; inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;

inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci când acesta exista;

copie de pe actele de identitate si stare civila.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

Autor